dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie

Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” uzyskał w dniu 5 września 2012 roku certyfikat przyznany przez Dyrektora Generalnego UNESCO Panią Irinę Bokovą. Utworzony rezerwat obejmuje trzy obiekty na pograniczu polsko – białorusko – ukraińskim, tj. „Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie”, „Rezerwat Biosfery Polesie Nadbużańskie” oraz „Szacki Rezerwat Biosfery”.

Status rezerwatu biosfery służy podkreśleniu wartości i promowaniu terenów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych, jednocześnie nie zmienia form ochrony, jaką są obecnie objęte obszary wchodzące w skład rezerwatu. Dla Wyryk może oznaczać to wielką szansę na promocję oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, stworzy także zachętę dla mieszkańców do poważnego zastanowienia się, czy czasem nie byłoby warto poszukać dodatkowego źródła dochodu np. w agroturystyce. Turyści to potencjalni klienci takich gospodarstw, którzy z roku na rok coraz liczniej przemierzają naszą wieś.

Międzynarodowy Program "Człowiek i Biosfera" (Man and Biosphere - MaB), zapoczątkowany został przez UNESCO w 1971 roku. Celem programu jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą, zaś metodą realizacji tego zamierzenia jest tworzenie międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Skupia ona obecnie 580 takich obiektów w 114 krajach. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową.
Rezerwaty tworzone są przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MAB na wniosek poszczególnych państw członkowskich. Każdy rezerwat podlega prawodawstwu kraju, na terenie którego się znajduje i może także stać się członkiem Sieci, do której przynależność jest dobrowolna. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i umożliwienie lepszej obserwacji zmian ekologicznych w skali całej planety. Pełnią trzy zasadnicze funkcje:
 - ochronną, polegająca na przyczynianiu się do ochrony krajobrazów, ekosystemów, zróżnicowania gatunkowego i genetycznego,
 - rozwojową poprzez sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które uznać można za społeczno-kulturowo i ekologicznie zrównoważone,
 - funkcję wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, a także szkolenia, badania i monitoring w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem.

rezerwat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa:

https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=215852507516334347224.0004aff5dd48625c42fac

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi