dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Wokół wyryckich pieśni – aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki

fio logo

„ Wokół wyryckich pieśni – aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki”

 

Swańki z Wyryk

doskonalą umiejętności śpiewacze

 

    Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach złożyło do Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłogorajskiej wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „ Wokół wyryckich pieśni – aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki”. Nasze działanie realizowane jest w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Spłecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w partnerstwie z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, Gminną Zwierzyniec oraz Apis S.A.

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia stały się mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych i wspieranie młodych ngo.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” jako młoda organizacja złożyło wniosek o dofinansowanie i spośród niespełna 700 wniosków uzyskało 35 lokatę. Wynik ucieszył zarówno członków Stowarzyszenia jak i głównych odbiorców projektu.

Realizacja zadania przyjmie formę warsztatów muzycznych podnoszących efektywność i efektowność śpiewu, ponadto  efekty pracy warsztatowej zostaną utrwalone w formie nagrań na płytach CD, które następnie zostaną rozdysponowane wśród miejscowej społeczności, co wpłynie na wzrost zainteresowania lokalną kulturą ludową. Rozdysponowane płyty staną się także materiałem promocyjnym dla celów działania Stowarzyszenia. Jednak głównym celem projektu stanie się aktywizacja wiejskich kobiet poprzez: podniesienie poziomu ich zaangażowania w krzewienie wartości dziedzictwa niematerialnego miejscowości Wyryki zwłaszcza poszerzenie o lokalne pieśni repertuaru i wzrost umiejętności śpiewaczych,  promocję działań dotyczącą podtrzymywania i upowszechniania lokalnych tradycji kulturowych, ich pielęgnowanie oraz podnoszenie świadomości na temat wartości lokalnych dóbr kultury w najbliższym środowisku. A w wyniku realizacji projektu: podniesie się jakość śpiewu zespołu ludowego Swańki, zwiększy się znajomość lokalnego repertuaru,  dzięki nagraniom na płytach CD zwiększy się liczba osób znających repertuar, a tym samym przybliżone zostanie lokalne dziedzictwo, zwiększą się umiejętności śpiewacze i aktywność miejscowych kobiet, co wpłynie na zwiększenie liczby występów śpiewaczych w skali powiatu czy województwa.  Z pewnością efekty pracy będą miały charakter długofalowy i nie skończą się wraz z zakończeniem projektu, zatem będą trwałe.

    Tak więc od 11 września panie z zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk, pod okiem profesjonalnego muzyka doskonalą swoje umiejętności śpiewacze. O efektach pracy dowiedzą się Państwo z kolejnych artykułów.

J.Torbicz


Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowany ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

1zapowiedz

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi