dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach - Biblioteka z Plusem

biblioteka Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach - Biblioteka z Plusem

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach uczestniczy w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.

Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. W ramach priorytetu były ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową, przebudową infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażeniem bibliotek.

Wniosek GBP w Wyrykach: „Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół w Wyrykach wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na działalność Gminnej Publicznej w Wyrykach ” jest jednym z 20 wniosków z całej Polski, które uzyskały pozytywną opinię operatora projektu – Instytutu Książki w Krakowie otrzymując dofinansowanie w kwocie 1 875 000,00 zł . Całkowity koszt zadania wynosi 2 541 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie budowy istniejącego budynku, poszerzenie oferty biblioteki oraz zakup wyposażenia do nowego obiektu.

Celem projektu jest podniesienie standardu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele biblioteki, wyposażenie, udostępnianie dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier oraz wzbogacenie oferty świadczonych usługzgodnie z wymaganiami Certyfikatu Biblioteka+.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zostanie przeniesiona do nowego obszernego budynku (1669,81m2). Zostaną zakupione nowoczesne urządzenia dostosowane do charakterystyki i wystroju wnętrz: meble, sprzęt multimedialny, komputery, sprzęt audiowizualny, oraz inne elementy umożliwiające czytelnikom i użytkownikom korzystanie z nowoczesnych technologii.

Nowa oferta dotyczy przede wszystkim spojrzenia na świat zasobów bibliotecznych i kultury słowa nie tylko poprzez pryzmat książki, ale również słowa zamkniętego w dźwięku i obrazie. Urządzenia multimedialne umożliwią między innymi naukę rejestracji dźwięku i obrazu, a w oparciu o to zrealizowanie, np. filmu o tradycjach i zwyczajach naszej gminy. Te działania zamierzamy prowadzić w przygotowanym studiu nagrań. Zakupiony sprzęt pozwoli na przeglądanie zbiorów bibliotecznych w formie elektronicznej, a także ich archiwizację. Dodatkowe zestawy komputerowe pozwolą na intensyfikację działań i organizację szkoleń między innymi dla seniorów. Ważnym przedsięwzięciem będzie skierowanie oferty do najmłodszych. W przestrzeni biblioteki zostało przygotowane ,,przyjazne” miejsce dla nich i ich rodziców. Poprzez to działanie chcemy pokazać, że nawet kilkumiesięczne dziecko może otrzymać kartę biblioteczną i zostać naszym czytelnikiem. Rodzice, korzystający z biblioteki będą mogli bezpiecznie pozostawić dzieci, by w tym czasie móc swobodnie wybierać książki, bądź przejrzeć prasę i odpocząć na wygodnej kanapie. W odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni będą prowadzone działania animacyjne mające na celu rozwój intelektualny i emocjonalny najmłodszych oraz edukacja kulturalna, szczególnie czytelnicza.

Utworzenie wielofunkcyjnej sali (konferencyjnej, kinowej, widowiskowej) pozwoli na organizację szkoleń, spotkań, konkursów i innych form działalności kulturalnej. Utworzenie zaplecza gastronomicznego i bazy noclegowej pozwoli na odbiór oferty biblioteki szerszemu gremium, np. turystom.

Nasza biblioteka stanie się przestrzenią otwartą na wszelkie tradycyjne i innowacyjne działania służące społeczności lokalnej. Będzie miejscem skupiającym wokół siebie wszystkich, którzy łakną wiedzy, chcą kreatywnie spędzić czas wolny, czy poszukać inspiracji. Nasza Książnica stanie się centrum życia kulturalnego, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. Stworzymy wizerunek biblioteki przyjaznej i nowoczesnej, otwartej na współpracę, pamiętając jednocześnie o podstawowej misji, jaką jest promocja książki i czytelnictwa. Biblioteka będzie otwarta na potrzeby swojego środowiska, które zechce w pełni zaspokoić.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach realizuje największą inwestycję w historii Gminy.biblioteka ministerstwo

Hanna Czelej

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Wyrykach

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi