A+ A A-

  • Kategoria: Środowisko

Wody

wodyWyryki znajdują się w dorzeczu Bugu i zlewni rzeki Hanki. Cały obszar charakteryzuje się zmienną gęstością sieci kanałów i rowów melioracyjnych. Jedynym ciekiem wodnym mającym charakter niewielkiej rzeki jest Hanka, która w płynąc przez północno – wschodnie tereny bywa nazywana Trzebierz bądź Kanał Partyzantów i stanowi jednocześnie granicę między gminą Wyryki a gminą Włodawa. Średni przepływ Hanki w tym miejscu jest dość niski i wynosi poniżej 0,5 m3/s. 

O ile po południowej stronie miejscowości rowy melioracyjne występują tylko w pobliżu zabudowań, to po północnej stronie sieć kanałów i rowów jest miejscami silnie zagęszczona, szczególnie we wschodniej części Kolonii Wyryki oraz po północnej i zachodniej stronie Wyryk – Adampol.
Wody te nie są w żaden sposób zanieczyszczane, czego dowodem jest rozprzestrzeniająca się populacja bobra europejskiego, który jednocześnie daje się mocno we znaki rolnikom budując liczne żeremia i tamy, powoduje w ten sposób lokalne spiętrzenia i podtopienia terenów łąkowych i leśnych, często uniemożliwiając korzystanie z nich, a miejscami także gruntów ornych.
    W Wyrykach nie występują naturalne jeziora, jedynymi zbiornikami wodnymi są stawy powstałe z inicjatywy mieszkańców. Są to niewielkie zbiorniki o powierzchni zazwyczaj kilkuset metrów kwadratowych.
    W wodę do celów bytowych miejscowa ludność obecnie zaopatruje się korzystając z wodociągu, który rozprowadza wodę z ujęcia w pobliskim Lubieniu. W większości gospodarstw zachowane są jednak studnie budowane z betonowych kręgów z kołowrotem do wyciągania wody, do wyjątków należą zachowane studnie wyposażone w dźwignicę w postaci żurawia. Studnie takie mają zwykle głębokość 7 – 10 metrów i zasilane są przesiąkniętymi wodami gruntowymi.