A+ A A-
  • Kategoria: Śladem zapomnianych pieśni

Wyrycka kultura w opisie i obiektywie.

art1

Zespół śpiewaczy z Wyryk – Połodu w składzie (od lewej):
Maria Sakowiec, Zofia Peszko, Marianna Wegiera, Janina Horszczaruk, Zofia Zarczuk, który w 1987r na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą wyśpiewał Basztę – główną nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.

 

 

 


 

art2

Zespół śpiewaczy z Wyryk – Połodu w trakcie próby do widowiska obrzędowego pt. Prządki.

art3

Zespół śpiewaczy Tkaczki z Wyryk – Woli w składzie (od lewej): Irena Klajnert, Janina Trociuk, Marianna Łachmicka, Katarzyna Czelej, Józefa Torbicz, Irena Zając.
 Kazimierz Dolny n/ Wisłą, 1989r

art4

Zespół śpiewaczy Tkaczki. Zdjęcie przy kazimierskiej studni.
Kazimierz Dolny n/ Wisłą, 1989r

art5

Od lewej Katarzyna Weremczuk,, mieszkająca od wielu lat w Dołhobrodach i nieżyjąca już Stefania Stepaniuk, rodzone siostry, znakomite  śpiewaczki ludowe. Kolejna z sióstr Janina Buska, równie uzdolniona,  występowała z zespołem śpiewaczym z Wyryk  Woli.

art6

Zespół śpiewaczy „Kalina” występujący w kategorii Duży – Mały. Dziewczynki od prawej: Stanisława Buska, Ewa Stepaniuk, Ewelina Stańczuk wraz ze swoją opiekunką Marianną Wegiera. OFKiŚL w Kazimierzu, czerwiec 1998 rok.

art7

Dziewczynki z zespołu Kalina w towarzystwie Józefa Brody i Stanisława Jaskółki
Kazimierz 1998r.

art8

Zespół „Kalina” z Wyryk – Połodu na OFKiŚL w Kazimierzu w roku 2001, w składzie (od lewej): Ewelina Stańczuk, Stanisława Buska, Ewa Stepaniuk, Natalia Stańczuk.

art9

Zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk  na  XXXXVII OFKiŚL w Kazimierzu, czerwiec 2013r.

art10

art11

Wyryki to wieś o niezwykłych walorach kulturowych. Są miejscowością o typowym rzędowym układzie domostw i charakterystycznym  łanowym układzie pól. W Wyrykach zachowana jest różnorodna zabudowa drewniana. Jest tu wiele domów w konstrukcji wieńcowej. Domy są na ogół ustawione szczytem do ulicy. Ściany zbudowane z prostokątnych bali, wiązanych w jaskółczy ogon. Kolory  ścian są bardzo różne. Charakterystyczne  dla Wyryk są płoty – drewniane, dość wysokie  i piękne  wiejskie ogródki.

art12

 Wyrycka  mała architektura – symbole materialnego dziedzictwa kulturowego wsi.

art13

Jedna z kilku przydrożnych wyryckich  kapliczek.


Wyryckie krajobrazy :

art16

Zachód słońca nad łąkami.

art15

Łąka z północno  – wschodniej strony Wyryk

art17

Łany niedojrzałej pszenicy z widokiem na wiatrak państwa Czelejów

art18

Front pałacu w Adampolu wzniesiony w latach 1923 – 1927 dla właścicieli dóbr ziemskich z rodu Zamoyskich. Budynek utrzymany jest w typie romantycznego zamku, o charakterze eklektyzmu  z cechami klasycyzmu rosyjskiego. W zachodnim skrzydle zachowała się kaplica pałacowa. W parku przed pałacem znajduje się figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia   o charakterze klasycystycznym z 1858roku. Nad wejściem widoczny herb rodu Zamoyskich. O jaśniepanach z Adampola śpiewano w Wyrykach m.in.  w pieśniach żniwnych.


logo ue projekt"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader na  operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Wyryki - śladem zapomnianych pieśni"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi